თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

1.    თანხის უკან დასაბრუნებლად უნდა დააფიქსიროთ მოთხოვნა  24 საათის განმავლობაში.
2.    თანხის დაბრუნება მოხდება განაცხადის საფუძველზე
3.    თანხა დაბრუნდება 10 დღის განმავლობაში.
ბეჭდვა