ამჟამად ვეხმარებით

გიორგი შენგელია
ცელქი, ენერგიული და მხიარული გიორგი 4 წლის იყო, როდესაც სხეულზე ლურჯი ლაქების გამო ექიმთან მიიყვანეს,
ლუკა ტერუნაშვილი
ლუკა დაბადებიდან სიცოცხლისთვის იბრძვის,
ნუცა ყვავილაშვილი
ნუცას 2 წლის ასაკში მედულობლასტომის დიაგნოზი საქართველოში დაუსვეს,
რამაზან კასუმოვი
რამაზან კასუმოვი რამდენიმე წელია ჩვენი ფონდის ბენეფიციარია, პაციენტს საქართველოში დაესვა დიდი თალასემიის დიაგნოზი
ამიკო მანუკიანი

„ამიკო – ჩვენი პირველი შვილია, მისმა დაბადებამ ოჯახში დიდი სიხარული და ბედნიერება მოიტანა. ის ჯანმრთელი, ჭკვიანი, მხიარული ბიჭი იყო, ერთ დღე კი თავის ტკივილი და ღებინება დაეწყო,

"მეგობრების თანადგომით, განსაცდელში მყოფი ბავშვებისთვის იმედი ერთხელაც არ გაგვიცრუებია" - ეკა ნონიაშვილი

`vici, am droSi yvelas uWirs, magram gamwarebuli, tkiviliT savse  deda gwerT: gTxovT dagvexmaroT! aranairi saSualeba aRar gvaqvs. gTxovT, Cemo keTilo adamianebo! 1 laric ki mniSvnelovania CvenTvis... Cems patara biWs gausaZlisi tkivilebi aqvs da gTxovT, damexmareT! yoveli laris Caricxva Cvens angariSze Cveni locviT, ukan dagibrundebaT...~

 `es lamazi, sicocxliT savse gogona mkerdis avTvisebiani simsivniT aris avad da mkurnalobis rTul periods gadis. amas finansuri problemebic Tan daerTo. Tqvens daxmarebas Cveni ojaxisTvis sasicocxlo mniSvneloba aqvs!..~

`Cemi demetre saswrafod gadaviyvaneT TbilisSi. axla reanimaciaSi wevs, ugono mdgomareobaSi iyo. TiToeuli gaziareba, TiToeuli zari, 1 laric ki mniSvnelovania misi sicocxlis SesanarCuneblad. dRes ukve gamovida mdgomareobidan da deda damiZaxa! ar vici, ufali ra Zalas maZlevs, rom amas vuZleb da vwer, magram axla yvelaze metad mWirdeba Tqveni daxmareba!..~

 wlebis ganmavlobaSi, am Sinaarsis werilebi Sedioda 
dimitri cincaZis saxelobis fondSi, romlis daxmarebiT, aTeulobiT bavSvi sikvdils gadaurCa. maTi sicocxlis gadarCena keTili adamianebis damsaxurebaa.

Jurnali `gza~ დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის  warmomadgenels _ ekaterine noniaSvils esaubra, romelic am keTil saqmeSi fondis daarsebis pirveli dReebidan CaerTo:

_ dimitri cincaZis saxelobis fondi ukve 10 wlisaa. Cvenma sazogadoebam kargad icis, rom es fondi Jurnalistebma Camoayalibes da misi daxmarebiT, araerTi simsivniT daavadebuli bavSvi gadaarCines. me mxolod ramdenime maTganze giambobT: Cvens fonds saqmianoba sul axali dawyebuli hqonda, roca ledi megreliSvilis dedam mogvmarTa. am ojaxs ori Svili ukve gardacvlili hyavda da mesame gogonasac igive diagnozi dausves _ osteosarkoma anu Zvlis kibo. gamwarebulma dedam Cven mogvmarTa da gvTxova, iqneb, ledi ucxoeTSi samkurnalod gauSvaTo... es Cemi pirveli Sexeba iyo fondTan da es istoria aucileblad ledis gamarjvebiT unda dasrulebuliyo, sxvagvarad, CemTvis es fondi damarcxebasTan iqneboda gaigivebuli. gogonas mkurnalobaSi suli da guli CavdeT, safrangeTis klinikaSic gavuSviT da man kibo daamarcxa. srulad ganikurna, magram amdenma qimiam, sxivebma, sxvadasxva tipis mkurnalobam fexis Zvali Zalian daasusta, gogonas fexis autaneli tkivilebi daewyo. jer gvegona, rom recidivTan gvqonda saqme, Zalian vinerviuleT da TurqeTSi, Zalian karg klinikaSi gavuSviT kontrolze. sabednierod, onkologia gamoiricxa, magram Zvali kvdomas ganicdida da fexis amputacia gaxda saWiro. xom warmogidgeniaT, 22 wlis gogosTvis es ras niSnavs? imdenad pozitiuri adamiania, rom yvelas aqeT gvamxnevebda da gvamSvidebda, magram amputaciis Semdeg, proTezis SeZena gaxda saWiro. dRes, msoflioSi bevri iseTi proTezia, romelic namdvil kidurebs ar Camouvardeba. erT-erTi saukeTesoa amerikuli proTezi, romelic 40 aTasi dolari Rirs. bevri adamiani SevawuxeT da aqac gavimarjveT: uRrmesi madloba minda vuTxra Cvens moragbeebs, romlebmac ledisTvis mniSvnelovani Semowiruloba gaiRes. Tanxa fondidanac davumateT da dRes ledi Zveleburad gamarTulad dadis.

_ albaT, ramdeni ojaxisTvis aris es fondi imedis da sixarulis wyaro!

_ araerT ojaxs veimedebiT, marto samedicino daxmarebisTvis ar gvirekaven: amaswinaT, erT-erTi bavSvis dedam mogvwera, ori dRea saWmeli ar gvaqvs, maRaziaSi imdeni nisia damigrovda, rom veRar vyidulob da nisiis gadasaxdeli Tanxac ar maqvso. Cven ufleba ar gvaqvs fondis fuli fizikur pirebs CavuricxoT, amitom postic davde, megobrebsac vTxove da am ojaxs davexmareT. simsivniT daavadebul bavSvs imdeni ram sWirdeba, rom amas SeZlebuli ojaxebic  ver uZleben... Cveni fondi marto saqvelmoqmedo organizacia ar aris, romelic onkologiur pacientebs samedicino xarjebs ufinansebs, maTi ojaxebisTvis imdenad Sinaurebi varT, sxva problemebis drosac gvirekaven, roca gamouvali mdgomareoba aqvT. dRes, socialur qselebiTac bevri ojaxi iTxovs daxmarebas, magram Cven roca posts davdebT, im bavSvis diagnozi da samedicino istoria eqimTan gvaqvs gadamowmebuli, mxolod amis Semdeg xdeba gancxadebis ganTavseba.

_ SeiZleba socialur qselSi gamoqveynebuli fotoebi da postebi yalbi iyos?

_ samwuxarod, unda vaRiaro, rom bevri sarakeTilsindisieri momxmarebeli sargeblobs dRes socialuri qseliT da aseT postebs sakuTari jibis gasasqeleblad debs, erTma `saqvelmoqmedo~ fondma Cveni gardacvlili beneficiaris fotoc ki dado, ra Tqma unda dauyovnebliv davukavSirdiT da vusayvedureT, “gaugebrobas” daabrales…  Tu Cvens gverdze bavSvis fotos naxavT, ese igi, mas marTla sWirdeba mkurnalobac da daxmarebac. samwuxaroa, rom yvelas ver vexmarebiT, radgan adre rac gvericxeboda, axla im Tanxis meoTxedic ar gvigrovdeba.

_ amis mizezi ra aris?

_ mizezi bevria, maT Soris zemoT xsenebulic, socialuri qseli gadavsebulia daxmarebis Txovnis postebiT, xSirad momxmarebeli individualur gadaricxvas amjobinebs, aseve, mogexsenebaT saxelmwifom Zalian didi da mniSvnelovani proeqti daiwyo, gamocxadda,  rom yvela onkopacientis ucxoeTSi mkurnalobas saxelmwifo daafinanasebda. amas marTla akeTeben: onkopacientebs sTavazoben, rom maT SeuZliaT TurqeTSi, espaneTSi an israelSi wavidnen da iq imkurnalon. Bevri bavSvi wavida ukve am programiT, magram es bavSvebi saqarTveloSi xom brundebian? maT kidev bevri ram sWirdebaT: sistematuri kontroli, gamokvlevebi, medikamentebi, romelsac saxelmwifo ar afinansebs. am nawilSi Cven bevri bavSvis problema mogvigvarebia. magaliTad: 8 wlis giorgi Sengelia samtrediis raionis erT-erT sofelSi cxovrobs. mas aqvs daavadeba, romlis gamoc, bavSvis sisxlSi Trombocitebis raodenoba nulamde ecema _ SeiZleba bavSvi TamaSobdes, kargad iyos da uecrad mTeli sxeuli lurji laqebiT daefaros. asset dros saWiroa dauyovnebliv TbilisSi gadmoyvana da Zvirad Rirebuli medikamentis gadasxma. giorgis yvelaferi gavukeTeT, samkurnalod TurqeTSic gavuSviT da iqauri eqimebis daskvna aseTi iyo _ asakTan erTad daZlevso. yvelas imedi aqvs, rom daZlevs, magram es autaneli Setevebi grZeldeba da am dros bavSvs mkurnaloba sWirdeba. Tamamad SemiZlia vTqva, rom am ojaxis mTavari imedi Cveni fondia, radgan dauyovnebliv, 24 saaTis ganmavlobaSi xazze varT da swrafad vaxdenT saWiro reagirebas.  

_ დღეისათვის ყველაზე რთულად გადასალახი პრობლემა ონკოპაციენტ ბავშვებთან მიმართებაში რა არის?

_ ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ყველაზე ხშირად რის გამოც ჩვენ მოგვმართავენ ესაა დრო, გიორგის ერთი გადასხმა 6000 ლარი ჯდება, როგორც გითხარით, ხშირად თრომბოციტები სულ რამდენიმე საათში ეცემა და დაუყოვნებლივ საჭიროა გადასხმა.
saxelmwifo am wamals afinansebs, magram vidre ojaxi gancxadebas Seitans, komisiaze ganixilaven da daamtkiceben, Zvirfasi dro ikargeba, aseT dros Cveni fondis daxmareba Seucvlelia. roca wamali saswrafod sWirdebaT, iaSvilis klinikidanac gvirekaven. am 24 saaTSi fulic unda moviZioT, wamlis yidvac movaxerxoT da pacients mivawodoT. madloba RmerTs, gansacdelSi myofi bavSvebisTvis arc erTxel imedi ar gagvicruebia. bevr bavSvs daxmareba saswrafod sWirdeba, radgan pirdapir reanimaciaSi xvdeba. aseTma pacientma SeiZleba mgzavrobac ver gadaitanos. amitomaa saWiro daxmareba im bavSvebisTvisac ki, romlebmac TurqeTSi imkurnales da ukan dabrundnen. dRe ar gava, rom ar dagvirekon, zogierT deficitur medikaments germaniidan viwerT da საკმაოდ რთული გზით გვიწევს მოპოვება.  საზღვარგარეთ ნამკურნალებ ბავშვებს 6 TveSi erTxel kontroli sWirdebaT. ukan, TurqeTSi dabruneba, bileTebis SeZena, dacviTi TerapiisTvis saWiro Tanxa _ am yvelafris dafinansebas Cveni fondi agrZelebs. Tu saxelmwifo am tipis xarjebsac daafinansebs უფრო მოქნილად და სრულყოფილად, კარგი იქნება.

_ მედიკამენტების გარდა, კიდევ რა სახის სამედიცინო დახმარებას უწევთ ტქვენს ბენეფიციარებს?

_ როგორც უკვე გითხარით, ნებისმიერ სამედიცინო სერვისს, რომელსაც ახლავს ინვოისი და არ დაფინანსდა სახელმწიფოს ან კერძო დაზღვევის მიერ, ფინანსდება ჩვენი ფონდისგან. მაგალითად, luka merebaSvili, romelic jer 2 wlisaa და უკვე რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა , kviraSi erTxel ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებას საჭიროებს. rogorc ki misi analizi Seicvleba, maSinve TurqeTSi unda gadaafrinon, sadac mkurnali eqimi hyavs. Kvlev ღირებულება 600 larია. yovel kviras ver vaxerxebT, magram mis ojaxs zogjer vexidebiT. პერიოდულად 6 aTaslariani იმუნოგლობულინის gadaxsma masac sWirdeba. ხშირად გვეხმარება ჩვენი მეგობარი ფარმადეპო და უსასყიდლოდ გვაძლევს წამალს. zogi fiqrobs, rom radgan saxelmwifo afinansebs, am bavSvebs daxmareba aRar sWirdebaT, magram es didi Secdomaa! onkologia da miT umetes, bavSvTa onkologia imdenad ძვირადღირებული დარგია, მრავალწახნაგოვანი, ბევრი ქვესერვისია, გარადა მკურნალობისა და წამლისა, მგზავრობა საზღვარგარეთ, სასტუმრო, გაუთვალისწინებელი კვლევები, კონტროლი, განსაკუთრებული კვების რეჟიმი,  yvela xarjs saxelmwifo ver daafinansebs. am bavSvebs mudmivad sWirdebaT mxardamWeri.

_ ra gancdaa, rodesac es bavSvebi ucxoeTidan kargi SedegebiT Camodian?

_ amis sityviT gadmocema SeuZlebelia: yvelaze Zalian vnerviulob, da roca yvelaferi kargad dasruldeba, es Cemi piradi gamarjveba mgonia. TiToeuli lari, romelic Cvens fondSi iricxeba, am bavSvebisaa da maTTan midis. Cven ar gvaqvs ofisi, arc sakancelario xarjebi, Cveni `ofisi~ mxolod ლეპტოპი და telefonia, romelzec daxmarebis msurvelTa zarebi ar wydeba. am bavSvebze zrunva udides stresTanaa dakavSirebuli, magram Cven am saqmes mainc vagrZelebT. kargia Tu droTa ganmavlobaSi am sferoSi yvelaferi dalagdeba, magram sazogadoebas unda vuTxra რომ am fondis arseboba jerjerobiT, aucilebelia. შესაბამისად მათი თანადგომა და მხარდაჭერა - მნიშვნელოვანი

_ albaT, sazogadoebas კიდევ ერთხელ isic unda vuTxraT, rom kibo ganaCeni ar aris...

_ დიახ, ასეა, kibos drouli da xangrZlivi mkurnaloba sWirdeba, სწორი და ადრეული სკრინინგი, სადიაგნოსტიკო კვლევები უკიდურესად საჭიროა და მნიშვნელოვანი. yvela adamiani unikaluri da individualuria, amitom yvelas organizmi Taviseburad ebrZvis daavadebas. pirveli Sokis Semdeg, adamianma unda ifiqros, rogor SeebrZolos am sens. diax, kibo namdvilad ar aris ganaCeni, mTavaria swrafi reagireba da gadawyvetilebis droulad miReba. es aris diagnozi, romლის დროსაც mkurnalobis swrafad dawyeba გადამწყვეტია დადებითი შედეგის მისაღწევად.  

_ da bolos, ras etyodiT im adamianebs, romlebic am bavSvebis gadarCenaSi gexmarebian?

_ kargia, rom qarTvelebma erTmaneTis mxarSi dgoma viciT. Cveni fondi swored aseTi _ keTili da გულისხმიერი adamianebis imediT arsebobs! zogierTi maTgani mxolod 1-2 lars gviricxavs, zogi _ 5 lars, an ramdensac axerxebs, rom gansacdelSi myofi patara gadaarCinos. zogi mudmivad CarTulia da yovelTve ricxavs Cvens fondSi. Tanadgomis unari da sxvisi tkivilis gaziareba namdvilad SegviZlia da Cveni xalxi, albaT, aman gadaarCina. Cvenc ase movediT dRemde: zogjer sul uimedod rom varT, ise moulodnelad gviricxaven solidur Tanxas, rom vijerebT _ saswaulebi yovelTvis xdeba, rom saqme, romlis Ziric keTilia, aucileblad moizidavs keTil adamianebs. am aTi wlis ganmavlobaSi, 4 milion laramde Tanxa Semovida da avadmyof bavSvebze ganawilda. aseulobiT ojaxs davexmareT da 700-მდე ბავშვს დავუფინანსეთ სამედიცინო სერვისები.  

 didi survili gvaqvs, Cvens saqmianobaSi axalgazrda Jurnalistebic CavrToT. Tu romelime maTgans survili aqvs, rom fondis wevri gaxdes, Cven moxarulni viqnebiT, es maT aranair valdebulebas ar akisrebs, ubralod, sazogadoebaSi Cveni fondis elCi unda gaxdeT, mis gaZlierebaze da donaciis msurvelTa mozidvaze izrunoT.  

 ვისაც გსურთ დაეხმაროთ ფონდის ბენეფიციარებს, გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში აირჩიეთ ღილაკი "დონაცია" და მიჰყევით მითითებას.

  ავტორი: xaTuna CigogiZe 
   წყარო: ჟურნალი "გზა"

დონაციის შედეგები

01.05.2024
500
24.01.2024
1
17.11.2023
300
22.10.2023
100
29.09.2023
10
06.07.2023
10
04.07.2023
10
15.05.2023
10
13.04.2023
5
19.03.2023
10
ჯამური თანხა : 10673.2

საკონტაქტო ინფორმაცია

599334813
media4life.ge